ما مشاوره و آموزش می دهیم

و شما پژوهش های خود را انجام می دهید

استفاده از الگوریتم های داده کاوی در افزایش فروش و مدیریت ارتباط با مشتری

ویژگی های مقاله base: سال انتشار : 2018 انتشارات : ایندکس شده در پایگاه اسکوپوس

استفاده از الگوریتم های داده کاوی در پیش‌بینی رفتار خرید مشتریان

ویژگی مقاله base: سال انتشار : 2017 انتشارات : ایندکس شده در پایگاه اسکوپوس

پیش بینی کلوگز خون با استفاده از تکنیک های داده کاوی

مشخصات مقاله base: سال انتشار :۲۰۱۷ انتشارات : International Journal of Management, Economics and Social Sciences

پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از داده کاوی

ویژگی های مقاله base: سال انتشار : 2018 انتشارات : International Journal of Nanomedicine

صفحه 1 از 2
۱ ۲