ما مشاوره و آموزش می دهیم

و شما پژوهش های خود را انجام می دهید

ایجاد قوانین استنتاج برای طبقه بندی

مشخصات مقاله base: سال انتشار : 2016 انتشارات :Elsevier

انتخاب ویژگی های تاثیر گذار در الگوریتم های یادگیری ماشین با ناظر

ویژگی های مقاله base: سال انتشار : 2018 انتشارات : ایندکس شده در پایگاه ELSEVIER

صفحه 2 از 2
۱ ۲