LA-LLC: Inter-Core Locality-Aware Last-Level Cache to Exploit Many-to-Many Traffic in GPGPUs

    قیمت نهایی محصول:23000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    عنوان مقاله به فارسی: LA-LLC: شناخت محدوده بین هسته ای حافظه سطح بالا به منظور بهره برداری از ترافیک موجود در GPGPUs انتشارات:IEEE سال انتشار:2017 فهرست مطالب: چکیده مقدمه زمینه و انگیزه معماری LA-LLC ارزیابی کار مربوطه نتیجه گیری