Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges

    قیمت نهایی محصول:34000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    -عنوان مقاله به فارسی : داده های بزرگ برای نوآوری باز در SME ها و شرکت های بزرگ -فهرست مطالب - مقدمه، مروری بر ادبیات -کلان داده ها در یک نگاه اجمالی، نوآوری باز در دوره کلان داده: SME ها درمقابل شرکت های بزرگ -کلان داده ها در استراتژی های نوآوری باز - گرایش ها - فرصت ها -چالش ها -مفهوم نوآوری باز در برنامه های کاربردی کلان داده ها -چگونه کلان داده ها می توانند استراتژی نوآروی باز را پشتیبانی کنند -حریم خصوصی، تهدیدها یا فرصت ها؟ -مالکیت معنوی: دنیای باز - نتیجه گیری