A Survey on Business Intelligence Solutions in Banking Industry and Big Data Applications-2017

    قیمت نهایی محصول:30000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    عنوان فارسی : راه حل های هوش هوش تجاری در بانکداری و کاربردهای کلان داده فهرست مطالب مقدمه بررسی ادبیات راه حل های هوش تجاری پیاده سازی های هوش تجاری با ابزارهای استخراج داده ها پیاده سازی BI با سیستم پشتیبانی تصمیم پیاده سازی BI در ابر (کلود) پیاده سازی BI از طریق مجازی سازی داده ها بحث و نتایج