پروژه تعیین وابستگی قیدی به اسم یا فعل با استفاده از الگوریتم نایو بیز با استفاده از #C

خوشه بندی بروی متون مربوط به بیماری ها با استفاده از #k-means – C

پروژه شبیه سازی Spell Checker با استفاده از روشهای متن کاوی

پروژه رده بندی داده ی همشهری با استفاده از CNN و LSTM