مقاله شبیه سازی OCR با استفاده از بازگشت انتشار شبکه عصبی(شبیه سازی با متلب)

روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزش دهی ویژگیها جهت سیستمهای بازیابی تصاویر

پروژه پردازش تصاویر MRI با متلب

پروژه تشخیص کاراکتر با متلب

صفحه 1 از 2
۱ ۲