مقالات شبکه حسگر بی سیم|پایان نامه شبکه حسگر بی سیم

پایان نامه و مقالات شبکه حسگر بی سیم

شبکه حسگر بی سیم یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری‌های گوناگون داده‌است. این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه بی‌سیم حسگر WSN شده‌اند.در زیر لیستی از  پایان نامه و مقالات شبکه حسگر بی سیم ارائه شده است:
رهیافتی برای تشخیص حملۀ سیبِل در شبکه های حسگر بی سیم
پیاده سازی قابلیت اطمینان مبتنی بر کلاس در شبکه های حسگر بی سیم
بررسی حمله ها و آسیب پذیری ها در شبکه حسگر بیسیم
ارائه یک طرح مدیریت کلید و تصدیق هویت در شبکه های حسگر بی سیم سیار

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد امنیت

تشخیص و مقابله با حمله وارد بر سیستمهای اعتماد مبتنی بر اعتماد مستقیم در شبکه های حسگر بیسیم
شناسایی گرههای سیبل در شبکه حسگر بیسیم به کمک انتشار پیغامهای دوگامه و آتوماتای سلولی
تشخیص و مقابله با حمله وارد بر سیستمهای اعتماد مبتنی بر اعتماد مستقیم در شبکه های حسگر بیسیم
شناسایی گره های سیبل در شبکه های حسگر بی سیم متحرک به کمک گره های ناظر
تبادل کلید در شبکه های حسگر بی سیم با رویکرد مدیریت انرژی
مدیریت کلید با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی برای خوشه بندی امن در شبکه های حسگر بی سیم
ارائه دو پروتکل با مقاومت بالا در برابر حملات sinkhole برای شبکه های حسگر بی سیم تجزیه و تحلیل و اجرا
یک الگوریتم سبک وزن و مقاوم جهت تشخیص گره های سیبل متحرک در شبکه های حسگر متحرک به کمک اطلاعات مربوط به تحرک گره ها

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد امنیت

ارائه یک روش رمزنگاری جدید در ارتباطات شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از توابع آشوب و عوامل محیطی
مقایسه و ارزیابی پروتکل های مدیریت کلید در شبکه حسگر بیسیم
بررسی و مقایسه پروتکل های موجود در امنیت شبکه های حسگر بی سیم
طبقه بندی نفوذ در شبکه حسگر بیسیم بر پایه شبکه عصبی احتمالی
بررسی و مقایسه روشهای انتشاراطلاعات spin و پخش مستقیم در شبکه های حسگر
بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم
ارزیابی معماری سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های سیار موردی
در شبکه های سنسور بی سیم حمله sinkhole
نقش مدیریت کلید در تأمین امنیت برای شبکه های حسگر بی سیم
ارائه روشی برای جلوگیری و شناسایی حوله سیاه چاله همکاردر شبکه های موردی بی سین متحرک
مروری بر امنیت و سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد امنیت

پیشنهاد پروتکل TRUG-DCبرای مقابله با انواع حملات,به ویژه حمله سایبر در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از تغییر فرکانسی و زمان بندی ارسال
حمله خطای تفاضلی بر روی رمز قطعه ای سبک وزن KLEIN
حملات و راه کارهای امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم
الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده مؤثر برای شبکه های حسگر با استفاده از توزیع ویبول
مروری بر روشهای بهبود طول عمر شبکه با استفاده از شبکه های سنسور بی سیم سیار
بهبود طول عمرشبکه با مدیریت حرکت ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بیسیم بهره گیرنده از الگوریتمهای سلسله مراتبی
بررسی روش های قرارگیری بهینه حسگر ها در شبکه های حسگر بیسیم بمنظور پوشش بهینه و افزایش طول عمر
جایگذاری مجدد سرخوشه ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بهبود الگوریتم مکان یابی تخمین نقطه درون مثلث (اپیت)

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد پوشش شبکه

برای افزایش کارایی و مقیاس پذیری در شبکه های حسگر بیسیم DiSenS بهینه سازی شبیه ساز
راه حلهای بهبود پوشش در شبکه های حسگر جهت دار
مکانیزم های افزایش پوشش در شبکه های حسگر جهت دار
الگوریتم های تکاملی برای بهبود پوشش شبکه در شبکه های حسگر بی سیم
حل مشکل k-پوششی در شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم جست جوی هارمونی بهبود یافته
پوشش بهینه شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم بهینه سازی مورچگان
ارزیابی کارایی و شبیه سازی مکانیزم تکرار شونده در الگوریتم های حرکت مجازی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از نرم افزار NS2
بهبود پوشش در شبکه های حسگر (دوربینی )به کمک تنظیم پارامتر های دوربین
روشی جدید جهت تعیین پویای سطح افزونگی مسیر برای افزایش تحمیل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم
تحمل پذیری خرابی در شبکه های حسگر بی سیم

 

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد خوشه بندی

الگوریتم مسیر یابی تحمل پذیرخطا برای کاهش گام در شبکه حسگر بیسیم
مروری بر مسیریابی، تحمل پذیری خطا و کنترل توپولوژی در شبکه های حسگر
افزایش تحمل پذیری خطای گره ها در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر خوشه بندی
مروری بر روشهای کشف خرابی در شبکه های حسگر بی سیم
طبقه بندی نفوذ در شبکه حسگر بیسیم بر پایه شبکه عصبی احتمالی
تشخیص نفوذ ترکیبی با خوشه بندی و تصمیم گیری چند معیاره در شبکه حسگر بی سیم
تشخیص نفوذ در شبکه حسگر بی سیم با ترکیب ماشین بردار پشتیبان و منطق فازی
ارائه سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم آگاه از انرژی با شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک برپایه منطق فازی
جایگذاری مجدد سرخوشه ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

سایر مقالات شبکه حسگر بی سیم:

ارائه یک پروتکل مسیریابی آگاه از انرژی جدید برای افزایش طول عمرشبکه های حسگر بیسیم
انتخاب مناسب سرخوشه جهت کاهش یکنواخت انرژی در شبکه های تعمیم حسگر بیسیم با استفاده از خوشه بندی تکاملی به روشODPX تعمیم یافته
مدیریت کلید با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی برای خوشه بندی امن در شبکه های حسگر بی سیم
ارائه یک روش انتخاب سرخوشه جهت مصرف یکنواخت انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
ارائه یک روش مبتنی بر الگوریتم های خوشه بندی شده برای بهینه سازی کشف خرابی در شبکه های حسگر بیسیم
انتخاب سرخوشه مناسب جهت مصرف یکنواخت انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
ارائه الگوریتم خوشه بندی جدید براساس LEACH مبتنی بر تعویض سرخوشه برای شبکه های حسگر بی سیم
ارائه ی روشی جدید مبتنی بر پوشش برای خوشه بندی در شبکه های حسگر
انتخاب سرخوشه در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر یک ویژگی ترکیبی جدید
یک روش کارا برای تجمیع داده ها در کاربردهای بی درنگ شبکه های حسگر بی سیم
طراحی و پیاده سازی دو روش ذخیره ساز داده ها در شبکه های حسگر

 

سایر مقالات شبکه حسگر بی سیم:

مدیریت انواع روش های ذخیره سازی داده ها در شبکه های حسگر جهت کسب دانشی جدید
جایگاه ذخیره سازی داده در شبکه حسگر بی سیم
بررسی و ارزیابی روشهای انتشار اطلاعات در شبکه حسگر بیسیم
افزایش قابلیت اطمینان در تجمیع داده ی شبکه حسگر بی سیم
روش های انتشار اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم
بررسی انواع روش های تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بیسیم
استفاده از شبکه های حسگر بیسیم در ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری
منطق فازی به عنوان تکنیکی برای محلی سازی شبکه های حسگر بیسیم

سایر مقالات شبکه حسگر بی سیم:

مروری بر تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر کیفیت خدمات و راه حل های موجود در شبکه های اینترنت،بی سیم و حسگر بیسیم
سیستم مختصات جهانی با اطلاعات محلی از شبکه های حسگر بی سیم
پیش بینی وقوع زلزله با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم بر پایه RBFوBPشبکه های عصبی به کمک الگوریتم ژنتیک
ارائه یک روش اختصاص کانال ابتکاری مبتنی بر اولویت در شبکه های چند کانالی چند رادیویی مش بیسیم
تطبیق شبکه های حسگربیسیم چند رسانه ای در کدینگ ویدئو توزیع شده
تعدیل بار در شبکه های مش بی سیم
مروری بر نقش گذرگاههای خانگی در شبکههای خانگی خانهی هوشمند
ارزیابی عملکرد مدلساز OPNET در شبیه سازی شبکه های حسگر بی سین ZigBee
ارائه روشی نوین برای بالا بردن طول عمر شبکه های سنسور بی سیم و شبکه های محدوده شخصی سنسور بی سیم
یک روش اختصاص کانال مبتنی بر خوشه بندی و بر مبنای اولویت در شبکه های چند کانالی چند رادیویی مش بیسیم
زمانبندی کارا در شبکه وایمکس با تنظیم پویای اندازه کوانتوم

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد طول عمر شبکه

روشی جدید برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم بر پایه خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
شبیه ساز MSWSN : تحلیل عملکرد و شبیه سازی سنسورها در شبکه های سنسور بیسیم چند سینکی
یک رویکرد جدید جهت تخصیص بهینه و بلادرنگ کارها در شبکه های حسگر/عامل بیسیم
ارسال داده های سنسور سیگنال ضعیف در شبکه های حسگر بدن(BAN)
ثبت اطلاعات مصرف دارو در پرونده سلامت الکترونیک افراد به کمک شبکه های حسگر
مساله امنیت و توان مصرفی حسگر ها در شبکه های حسگر بیسیم پزشکی
ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید با هدف بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر
ارائه الگوریتم مسیریابی سلسله مراتبی چندگانه جدید برای توازن انرژی مصرفی در شبکه های حسگر بی سیم
شبکه حسگر بیسیم برداشت کننده انرژی: معرفی، بحث و بررسی رویکردهای متفاوت

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد مدیریت مصرف انرژی

بررسی و مقایسه ی پروتکلهای کنترل دسترسی به رسانه جدید در شبکه های حسگر بیسیم
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از سینک متحرک مبتنی بر الگوریتم کرم شبتاب و leach
بهبود بر کارکرد بیچ
مدیریت مصرف انرژی با کنترل شعاع سنجش در شبکه های حسگر بی سیم
الگوریتم مسیریابی با استفاده از سطح انرژی و فازی در شبکه های حسگر بیسیم
ارزیابی کارایی منطق فازی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن
بررسی راه کارهای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم قطعی خوشه بندی حسگرها
کدگذاری شبکه با بهره وری انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
مصرف برق و افزایش طول عمر شبکه در هنگام برقراری ارتباط گره سنسور در شبکه های حسگر بیسیم
زیر گراف کدگذاری شبکه توزیع شده در شبکه های بی سیم با هدف کاهش توان مصرفی

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد خوشه بندی

تحلیل ,بررسی و مقایسه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم
بررسی و مقایسه الگوریتمهای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم
بررسی روند افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان با استفاده از کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
بهینه سازی پوشش آگاه از انرژی در شبکه های حسگر بیسیم چندرسانه ای متحرک
مقایسه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم
روش جدید خوشه بندی برای کنترل توازن بار و افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم
الگوریتمی مبتنی بر دریافت فشرده جهت تجمیع داده های پایش محیطی در شبکه های حسگر بی سیم
مقایسه پروتکل های سلسله مراتبی در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم
مروری بر کدگذاریِ برپایه XOR در شبکه های بی سیم
ارائه یک پروتکل جدید بر اساس خوشه بندی چندگامه پویا مبتنی بر توازن انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد مدیریت داده

تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر مصرف موثر انرژی
ارائه یک طرح تجمیع داده انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم
موازنه میان زمان و انرژی مصرفی درالگوریتم های تجمیع نتایج پرس وجوهای پنجره ای در شبکه های حسگر بی سیم
شبکه ی حسگر بی سیم با دسترسی از راه دور همراه با پیاده سازی خانه هوشمند
ارائه روشی کارا جهت ردیابی اهداف متحرک مبتنی بر خوشه بندی دو لایه ای پویا در شبکه های حسگر بی سیم
کاهش تاخیر و مصرف انرژِ در شبکه های حسگر بی سیم
تجمیع داده ی انرژی کارا مبتنی بر شبکه عصبی رگرسیون عمومی در شبکه های حسگر بیسیم
ارائه یک پروتکل کنترل ازدحام مبتنی بر مدیریت فعال صف هوشمند در شبکه های حسگر بی سیم
بهبود مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم با کمک الگوریتم بهینه سازی مورچه ها

مقالات شبکه حسگر بی سیم

پشتیبانی از قابلیت تحرک با استفاده از قابلیت همکاری گره ها در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم
اثر محدوده ی حسگری ، محدوده ارسال و نوع مسیریابی در طول عمر شبکه حسگری بی سیم
ارائه یک پروتکل مسیریابی آگاه از انرژی جدید برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
یافتن سریع ترین مسیر امداد رسانی در شهرهای بزرگ با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم
پشتیبانی از قابلیت تحرک با استفاده از قابلیت همکاری گره ها در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم
ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید با هدف بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر
ارائه الگوریتم مسیریابی سلسله مراتبی چندگانه جدید برای توازن انرژی مصرفی در شبکه های حسگر بی سیم
مقایسه روش های مسیریابی امن با استفاده از مکانیزم های مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم
پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی برای متعادل کردن انرژی بار در شبکه حسگر بی سیم
مروری بر روشهای مسیریابی در شبکه های WBAN

مقالات شبکه حسگر بی سیم با تحمل پذیری خطا

مروری بر مسیریابی، تحمل پذیری خطا و کنترل توپولوژی در شبکه های حسگر
مقایسه الگوریتم برنامه ریزی مسیر درشبکه حسگر بیسیم
بررسی پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی در شبکه های حسگر بی سیم و ارائه پروتکلی جدید با ساختار خوشه بندی شده سلسله مراتبی
ارائه یک روش پیشنهادی ترکیبی برای مسیریابی سلسله مراتبی در شبکه های حسگر بیسیم
مروری بر الگوریتم های مکان یابی مبتنی بر یک گره مرجع متحرک در شبکه های حسگر بی سیم
ارائه مسیریابی بهینه با استفاده از ترکیب الگوریتم های سلسله مراتبی و خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم
مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از نود راهنمای متحرک به روش عمود متقاطع
یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم با بکارگیری ترکیبی از الگوریتم زنبور عسل و نظریه اختلالات
پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با سینک های متحرک

مقالات شبکه حسگر بی سیم با کاربرد مسیریابی

بررسی و مقایسه الگوریتم های مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم
الگوریتم های انتخاب رهبر در شبکه های بی سیم
افزایش کیفیت سرویس و طول عمر با استفاده از لایه بندی کروی در شبکه های حسگر بی سیم
بهبود معیارهای کیفیت سرویس در شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم
بهبود توان عملیاتی و نرمال سازی بار مسیر در شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم
کاهش سربار در شبکه های بی سیم AD-HOC با استفاده از الگوریتم مسیریابی SMORT
بهبود کارائی TCP با استفاده از یک الگوریتم کدگذاری جدید در شبکه های مش بیسیم
چیدمان مکانی بهینه گره ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم PSOبا معماری شش ضلعی
بهبود مسیریابی در شبکه های بیسیم اقتضایی بر مبنای کنترل ازدحام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها

 

مقالات شبکه حسگر بی سیم با مکان یابی

طراحی یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر کلاس های پهنای باند مجزا مجهز به سیاست مسیریابی مجدد در شبکه های حسگر بی سیم
پروتکل مسیریابی مبتنی بر قابلیت اعتماد مجهز به سیاست مسیریابی مجدد در شبکه های حسگر بی سیم
یک روش مسیریابی جدید در شبکه های حسگر از طریق خوشه بندی لایه ای نا مساوی
ارائه راهکار جدید تشخیص حمله گودال در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم
بررسی و مقایسه پروتکل های مسیریابی از لحاظ افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بیسیم
تحلیلی بر پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)
بهینه سازی موقعیت یابی DV-HOPدر محیط های با تراکم پایین به کمک حداقل تعداد حسگر مرجع
مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم با کاربرد تراشه مسیریاب بهینه سازی کلونی مورچه
بهبود مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از گره های راهنمای ثابت و متحرک

ادامه مقالات

مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم با محوسازی و پویایی
یک روش امن برای مکان یابی گره توسط لنگر در شبکه های حسگر بی سیم
مروری بر امنیت مکان یابی با استفاده از حمله لنگر متخاصم مبتنی بر RSSI در شبکه های حسگر بی سیم
الگوریتم مکان یابی مونت کارلو در شبکه سنسور بی سیم سیار
بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم از نظر کارایی و مصرف انرژی
ارائه رویکرد جدید مبتنی بر پیش بینی برای ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم
تحلیل مقایسه ای الگوریتم های مکانیابی در شبکه های حسگر بی سیم
مکانیابی رباتها با استفاده از تکنولوژی شبکه های حسگر بیسیم
الگوریتم جعبه محاط بهبود یافته برای مکان یابی در شبکه های حسگر
مکان یابی پویا با توجه به درجه اتصال گره ها در شبکه های حسگر بی سیم
مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از شبکه عصبی چند لایه

 

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *