مقالات بلاک چین block chain

پایان نامه و مقالات blockchain

BlockChain  یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.block chain  پایگاه داده توزیع شده و مبتنی بر اجماع است که به صورت مستمر فهرستی از رکوردها را که هرکدام به گزینه‌های قبلی فهرست ارجاع می‌دهند را حفظ می‌کند و بدین وسیله در مقابله با تضعیف یا بازنگری غیرمجاز تقویت می‌شود. در زیر لیستی از جدیدترین پایان نامه و مقالات blockchain ارائه شده است:

Towards an Optimized BlockChain for IoT
Blockchain for IoT Security and Privacy: The Case Study of a Smart Home
The IoT electric business model: Using blockchain technology for the internet of things
WAVE: A Decentralized Authorization System for IoT via Blockchain Smart Contracts
Managing IoT Devices using Blockchain Platform
Can Blockchain Strengthen the Internet of Things
On Design Issues and Architectural Styles for Blockchain-driven IoT Services
Towards Blockchain-based Auditable Storage and Sharing of IoT Data

ادامه  مقالات blockchain:

Towards a Novel Privacy-Preserving Access Control Model Based on Blockchain Technology in IoT
IoT Security: Review, Blockchain Solutions, and Open Challenges
LSB: A Lightweight Scalable BlockChain for IoT Security and Privacy
DistBlockNet: A Distributed Blockchains-Based Secure SDN Architecture for IoT Networks
PlaTIBART: a Platform for Transactive IoT Blockchain Applications with Repeatable Testing
Overcoming Limits of Blockchain for IoT Applications
Analysis of the Communication Traffic for Blockchain Synchronization of IoT Devices
A Review on Blockchain Application for Decentralized Decision of Ownership of IoT Devices
Blockchain-assisted Information Distribution for the Internet of Things
Peer to Peer File Sharing by Blockchain Using IOT
CONVERGING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY WITH THE INTERNET OF THINGS
Blockchain Engineering for the Internet of Things: Systems Security Perspective
A Software Defined Fog Node Based Distributed Blockchain Cloud Architecture for IoT
Enhancing SDN Security for IoT-related deployments through Blockchain
Dynamic Access Control Policy based on Blockchain and Machine Learning for the Internet of Things

سایر مقالات blockchain:

Peer to Peer for Privacy and Decentralization in the Internet of Things
IoT Data Privacy via Blockchains and IPFS
Semantic Blockchain to Improve Scalability in the Internet of Things
Accepted Manuscript
ABlockchain-based Infrastructure for Reliable and Cost-effective IoT-aided Smart Grids
BlockChain & IOT
Blockchain
A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges
A Critical Review of Blockchain and Its Current Applications
BlockChain: A Distributed Solution to Automotive Security and Privacy
Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing
Blockchain technology in the chemical industry: Machine-to-machine electricity marker

Blockchain Technology in Business and Information Systems Research
Digital Supply Chain Transformation toward Blockchain Integration
How the Blockchain Revolution Will Reshape the Consumer Electronics Industry
AByzantineFault-TolerantOrderingServiceforthe HyperledgerFabricBlockchainPlatform
Blockchain-oriented Software Engineering: Challenges and New Directions
Blockchain Technology in Finance
Performance Analysis and Application of Mobile Blockchain
Implementing Decentralized Digital Identity using Blockchain

بخش آخر مقالات Blockchain :

 

Blockchain Technology, Cognitive Computing, and Healthcare Innovations
Blockchain Inefficiency in the Bitcoin Peers Network
Cardiovascular Perspective
The Distributed Computing Column
Exploring Entity Behavior on the Bitcoin Blockchai
AKnowledge-BasedAnalysisoftheBlockchainProtocol
Blockchain Solutions for Big Data Challenges A Literature Review
Blockchain:DistributedEvent-basedProcessingina Data-CentricWorld
An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends
Towards a Blockchain Ontology
A Logic of Blockchain Update
Untangling Blockchain: A Data Processing View of Blockchain Systems
Blockchain technology for improving clinical research quality
Revive: Rebalancing Off-Blockchain Payment Networks
Blockchain Technology Innovations
ABlockchain-basedDataProvenanceArchitectureinCloud EnvironmentwithEnhancedPrivacyandAvailability
Teechain:Scalable Blockchain Payments using Trusted Execution Environments
Blockchain and its Scope in Retail
Comparing Blockchain and Cloud Services for Business Process Execution
A First Look at Identity Management Schemes on the Blockchain
Security Implications of Blockchain Cloud with Analysis of Block Withholding Attack
Behavior pattern clustering in blockchain networks
A survey on the security of blockchain systems
Blockchain Technology: Living in a Decentralized Everything
Blockchain technology: A panacea or pariah for resources conservation and recycling
BlockChain
Blockchain BLUEPRINT FOR A NEW ECONOMY

 

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *