• 0 out of 5

  پروژه بهینه سازی ساختار ANFIS با الگوریتم ژنتیک در متلب

  پروژه بهينه سازي ساختار ANFIS با الگوريتم ژنتيک يا اجتماع ذرات داراي يک ديتاست مي باشد که اين ديتا ست متشکل از چندين هزار نمونه بوده است. در اين پروژه آموزش و بهينه سازي ساختار ANFIS در متلب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ژنتيک انجام شده است. بطور کلي روال کار بدين صورت است که ابتدا منبع داده مربوطه بار گذاري شده، سپس بروي داده هاي عمليات فازي انجام شده و نتايج در يک متغير ذخيره سازي مي گردد.سپس کليه داده ها در قالب داده هاي Train , test تفکيک شده و داده هاي آموزشي توسط الگوريتم ژنتيک آموزش داده مي شوند و در نهايت داده هاي تست به الگوريتم ژنتيک اعمال شده و نتايج ارزيابي مي گردند.کليه خروجي هاي مربوطه اعم از ميزان خطاي و دقت ايجاد شده و ميزان بهبود روش پيشنهادي در قالب نمودار هاي مورد نظر نمايش داده مي شود.
  دانلود مقاله اصلي
  1559,simple

  20,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی الگوریتم Apriori(الگوریتم قوانین انجمنی) در متلب

  يکي از مهمترين الگوريتم هاي Association Rule Mining يا استخراج قوانين انجمني در مباحث داده کاوي، الگوريتم Apriori است. در اين پروژه الگوريتم Apriori با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پساده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم Apriori را بروي داده ها اجرا نموده و پس از اجرا درختي را جهت استخراج قوانين توليد نموده و در نهايت بهترين قوانين استخراج مي گردد.
  دانلود مقاله اصلي

  16,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی الگوریتم FP_Growth(الگوریتم قوانین انجمنی) در متلب

  يکي از مهمترين الگوريتم هاي Association Rule Mining يا استخراج قوانين انجمني در مباحث داده کاوي، الگوريتم FP_Growth است. در اين پروژه الگوريتم FP_Growth با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پساده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم FP_Growth را بروي داده ها اجرا نموده و پس از اجرا درختي را به نام FP-Tree جهت استخراج قوانين توليد نموده و در نهايت بهترين قوانين استخراج مي گردد.
  دانلود مقاله اصلي

  18,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی الگوریتم رقابت استعمار(ICA) در متلب

  يکي از مهمترين الگوريتم هاي داده کاوي و هوش مصنوعي، الگوريتم بهينه سازي رقابت استعمار(ICA) است. در اين پروژه، الگوريتم رقابت استعمار(ICA) با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پياده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم رقابت استعمار(ICA) را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.
  دانلود مقاله اصلي

  15,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل مصنوعی(ABC) در متلب

  کي از مهمترين الگوريتم هاي داده کاوي و هوش مصنوعي، الگوريتم بهينه سازي زنبور عسل مصنوعي(ABC) است. در اين پروژه، الگوريتم زنبور عسل مصنوعي(ABC) با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پساده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم زنبور عسل مصنوعي(ABC) را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.بطور کلي يکي از مهمترين الگوريتم هاي بهينه سازي، روش زنبور عسل مصنوعي(ABC) است که در بسياري از مسائل بروز و دنياي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
  دانلود مقاله اصلي

  14,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی الگوریتم کرم شب تاب(Firefly) در متلب

  در اين پروژه، الگوريتم کرم شب تاب(Firefly) با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پياده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم کرم شب تاب(Firefly) را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.
  دانلود مقاله اصلي

  14,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچه در متلب

  يکي از مهمترين الگوريتم هاي داده کاوي و هوش مصنوعي، الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه است. در اين پروژه، الگوريتم کلوني مورچه با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پياده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم کلوني مورچه را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.بطور کلي يکي از مهمترين الگوريتم هاي بهينه سازي، روش کلوني مورچه است که در بسياري از مسائل بروز و دنياي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد. از جمله مهمترين استفاده از اين سورس بکارگيري در دنياي واقعي و ضمن استفاده در پروژه هاي درسي مختلف مي تواند در پياده سازي پايان نامه هاي ارشد و دکتري مناسب باشد. اين پروژه همچنين داراي نتايج و نمودارهايي است که پس از اجرا به صورت پويا قابل نمايش و گزارش گيري مي باشد.
  دانلود مقاله اصلي

  16,000تومان
 • 0 out of 5

  پیاده سازی مقاله سازماندهی سیستمهای غیرخطی با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه با matlab

  عنوان مقاله به انگليسي : Locating Multiple Optimal Solutions of Nonlinear Equation Systems Based on Multi objective Optimization

  عنوان مقاله به فارسي: سازماندهي سيستمهاي غيرخطي با الگوريتم بهينه سازي چند هدفه

  سال انتشار : 2015

  انتشارات : IEEE Transactions on Evolutionary Computation

  نرم افزار شبيه ساز : متلب
  دانلود مقاله اصلي

  86,000تومان
 • 0 out of 5

  مقاله سازماندهی سیستمهای غیرخطی با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه

  عنوان مقاله به انگليسي : Locating Multiple Optimal Solutions of Nonlinear Equation Systems Based on Multiobjective Optimization

  عنوان مقاله به فارسي : سازماندهي سيستمهاي غيرخطي با الگوريتم بهينه سازي چند هدفه

  سال انتشار : 2015

  انتشارات : IEEE

  نرم افزار شبيه ساز : متلب
  دانلود مقاله اصلي

  85,000تومان