پروژه بهینه سازی ساختار ANFIS با الگوریتم ژنتیک در متلب

20,000تومان

پروژه بهينه سازي ساختار ANFIS با الگوريتم ژنتيک يا اجتماع ذرات داراي يک ديتاست مي باشد که اين ديتا ست متشکل از چندين هزار نمونه بوده است. در اين پروژه آموزش و بهينه سازي ساختار ANFIS در متلب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ژنتيک انجام شده است. بطور کلي روال کار بدين صورت است که ابتدا منبع داده مربوطه بار گذاري شده، سپس بروي داده هاي عمليات فازي انجام شده و نتايج در يک متغير ذخيره سازي مي گردد.سپس کليه داده ها در قالب داده هاي Train , test تفکيک شده و داده هاي آموزشي توسط الگوريتم ژنتيک آموزش داده مي شوند و در نهايت داده هاي تست به الگوريتم ژنتيک اعمال شده و نتايج ارزيابي مي گردند.کليه خروجي هاي مربوطه اعم از ميزان خطاي و دقت ايجاد شده و ميزان بهبود روش پيشنهادي در قالب نمودار هاي مورد نظر نمايش داده مي شود.
دانلود مقاله اصلي
1559,simple