پروژه خوشه بندی بار مصرفی با weka با استفاده از k-means

31,000تومان

اين پروژه به روي ديتاست مربوط به بار مصرفي که شامل 365 روز از سال است. عمليات خوشه بندي با استفاده از الگوريتم k-means انجام مي دهد. روش کار بدين صورت است که ابتدا داده هاي مربوط به بار مصرفي را به نرم افزار داده کاوي weka وارد نموده، سپس داده ها را جهت افزايش دقت خوشه بندي نرمال سازي مي کنيم. پس از نرمال سازي داده ها الگوريتم k-means بروي داده هاي نرمال شده اعمال مي گردد و خروجي را در قالب يک فايل اکسل با اضافه نمودن برچسپ خوشه(Cluster) توليد مي کند.

الگوريتم استفاده شده جهت خوشه بندي بار مصرفي k-means است. معيار خوشه بندي بر اساس اطلاعات دموگرافيک بار مصرفي بوده و از فاصله اقليدوسي جهت خوشه بندي بار مصرفي استفاده مي شود. در اين پروژه تعداد خوشه ها را مي توان به صورت پويا تعيين نموده و نتايج را مورد بررسي قرار داد.
دانلود مقاله اصلي
1583,simple

شناسه محصول: 1515 دسته: