پیاده سازی الگوریتم رقابت استعمار(ICA) در متلب

15,000تومان

يکي از مهمترين الگوريتم هاي داده کاوي و هوش مصنوعي، الگوريتم بهينه سازي رقابت استعمار(ICA) است. در اين پروژه، الگوريتم رقابت استعمار(ICA) با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پياده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم رقابت استعمار(ICA) را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.
دانلود مقاله اصلي