پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل مصنوعی(ABC) در متلب

14,000تومان

کي از مهمترين الگوريتم هاي داده کاوي و هوش مصنوعي، الگوريتم بهينه سازي زنبور عسل مصنوعي(ABC) است. در اين پروژه، الگوريتم زنبور عسل مصنوعي(ABC) با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پساده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم زنبور عسل مصنوعي(ABC) را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.بطور کلي يکي از مهمترين الگوريتم هاي بهينه سازي، روش زنبور عسل مصنوعي(ABC) است که در بسياري از مسائل بروز و دنياي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
دانلود مقاله اصلي