پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچه در متلب

16,000تومان

يکي از مهمترين الگوريتم هاي داده کاوي و هوش مصنوعي، الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه است. در اين پروژه، الگوريتم کلوني مورچه با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پياده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم کلوني مورچه را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.بطور کلي يکي از مهمترين الگوريتم هاي بهينه سازي، روش کلوني مورچه است که در بسياري از مسائل بروز و دنياي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد. از جمله مهمترين استفاده از اين سورس بکارگيري در دنياي واقعي و ضمن استفاده در پروژه هاي درسي مختلف مي تواند در پياده سازي پايان نامه هاي ارشد و دکتري مناسب باشد. اين پروژه همچنين داراي نتايج و نمودارهايي است که پس از اجرا به صورت پويا قابل نمايش و گزارش گيري مي باشد.
دانلود مقاله اصلي