پیاده سازی مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابر با زبان جاوا

41,000تومان

روش هاي متفاوتي جهت پياده سازي مهاجرت زنده ماشين مجازي در رايانش ابري وجود دارد كه پركاربردترين آنها روش هاي پس كپي، پيش كپي و الگوريتم سه مرحله اي مي باشد. هر كدام از اين روش ها داراي مزايا و معايبي است كه لزوم بررسي آن ها را ضروري مي نمايد. بررسي هر كدام از اين روش ها در محيط آزمايش مهاجرت زنده ماشين مجازي نتايج متعددي را به همراه داشته است كه در اين پژوهش نتايج بدست آمده از ترکيب روش هاي مهاجرت زنده با ساير روش ها را تا حدودي نمايش مي دهيم. عدم قطع سرويس دهي تا زمان ارسال صفحات به طور كامل، زمان و حجم داده هاي ارسالي اندك، كاهش زمان از كارافتادگي، زمان كل مهاجرت و زمان تنزل در كارايي، انتقال داده هاي ديسك از مزايا و وجود خطاي نقص صفحه، حافظه سربار سيستم، افزايش نرخ مبادله فايل ثبت وقايع نسبت به نرخ رشد فايل، از معايب روش هاي مطالعه شده مي باشد. از بين روش هاي بررسي شده روش مهاجرت سه مرحله اي به دليل كاهش زمان از کار افتادگي و تحمل پذيري در برابر خرابي در ماشين مقصد و سربار كم تر از كارايي بيش تري برخوردار است. در نهايت در اين رساله مفاهيم، كاربردها و روش تلفيقي مهاجرت زنده ماشين مجازي به همراه نتايج بدست آمده از شبيه سازي معرفي مي گردد.
دانلود مقاله اصلي