مقالات منطق فازی|پایان نامه منطق فازی

پایان نامه و مقالات منطق فازی

منطق فازی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار برده و به چالش می‌کشد.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات منطق فازی ارائه شده است:

طراحی سیستم خبره فازی به منظور کنترل حرکت بالابر
نگاشتن مدل رسمی فازی (FPN) به زبان نشانه گذاری توسعه یافته فازی (FXML)
حل مسائل رگرسیون فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک آشوبگونه فازی
ارائه روشی برای اولویت بندی تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک با استفاده از رویکرد منطق فازی
نرم افزار تحلیل داده ای دستگاه اسپیرومتر بر اساس منطق فازی
نرم افزار ماشین لباسشویی با استفاده از منطق فازی
ناوبری هوشمند ربات های متحرک در محیط های ناشناخته با استفاده از روش های سیستم فازی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه آنها

سایر مقالات منطق فازی:

طراحی نرم افسار اورتوپتیک تشخیص فازی جهت نگاه و کاربرد آى در تقویت ههارت های تنذخوانی
کنترل ترافیک روی دو تقاطع همسطح با استفاده از سیستم فازی
طراحی بهینه سیستم فازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب دو
بهینه سازی توسط الگوریتم فازی خبره – کلونی مورچگان
سینماتیک معکوس یک روبات سه درجه آزادی صفحه ای، با طول بازوهای یکسان با استفاده از منطق فازی
کنترل هوشمند ماشین های اتوماتیک در تقاطع های شهری و بین شهری با استفاده از منطق فازی
A Fuzzy Approach to Preserve Data Privacy in Rule-Based Mining

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Read more...
مقاله منطق فازی|پایان نامه منطق فازی

جدیدترین موضوع پایان نامه و مقاله منطق فازی

منطق فازی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار برده و به چالش می‌کشد.در زیر لیستی از جدیدترین موضوعات پایان نامه و مقالات منطق فازی ارائه شده است:

طراحی و پیاده سازی سیستم گردشگری الکترونیکی مبتنی بر منطق فازی

تشخیص حروف دست نویس با استفاده از منطق فازی و شبکه ی عصبی

تشخیص تغیرات تصاویر با استفاده از استراتژی فازی

انتخاب سرویس‏ ها در معماری سرویس ‌گرا با استفاده از منطق فازی

تشخیص خطادر شبکه های کامپیوتری با استفاده از منطق فازی

مدیریت دور ماشین‌های الکتریکی با استفاده از استدلال فازی

دیدگاه منطق فازی و شبکه‌های عصبی از لحاظ پزشکی

کاربردهای منطق فازی در جنگ سایبری

مدیریت سیستم‌های قدرت با استفاده از منطق فازی و هوش مصنوعی

طراحی و ساخت سیستم روشنایی هوشمند معابر به کمک پردازش تصویر و منطق فازی

تشخیص نویز و اغتشاش با استفاده از منطق فازی

 

جدیدترین مقالات و پایان نامه های منطق فازی را در  سایت پیپرگرام را بخوانید.

Read more...
p پيپر> kbfh> kndif]ipt>knjs">< kndif]ipt>knjs"><
آنتv آنتv
ت نمi/0d8اed 08/i>n class="car/0d8اed 08/i>n vgfSf/'>uodiv>n vli id="accordion-menu-item-1746" c href="https:/'v9/9%86%d8%a7e" hei"_x>
  • ت نمi/0d8اed 08/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear.ir/=tacbuddy رش/bp-ript> n vsrc=buddy رش-n/i>n vت رش?'g<=4.3.0's://pتامبر 2018/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0includ/dijجود ر سdت رش?'g<=3.2.0's://pتامبر 2018/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0includ/dijجmasonryت رش?'g<=3.3.2's://pتامبر 2018/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0includ/dijجjqueryjquery.masonryت رش?'g<=3.1.2b's://pتامبر 2018/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear.ir/=tac هpv cla1'g/i>n class="car/0d8اe هpv cla_pau_odiv><اه و کiv4تی موجslwc_'>u_odiv><ا?wcی م=%%);aود%%"}a">ت نمi/0d8اed 08/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear.ir/=tac هpv cla1'g/i>n class="car/0d8اec_calt_frag clas_pau_odiv><اه و کiv4تی موجslwc_'>u_odiv><ا?wcی م=%%);aود%%"lتalt_h8%a_keye:"c_calt_h8%a_e1599a86f2a0fc55c92597642b2d2bbee" frag cla_%85%e:"c_frag clas_e1599a86f2a0fc55c92597642b2d2bbee" requeag-2imeou< vl5000"}a">ت نمi/0d8اed 08/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear.ir/=tac هpv cla1'g/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0includ/dijجm>/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0includ/dijجm>/i>n class="car/0d8اec_add_to_calt_v5D9%2"ht_pau_odiv><ا?wcی م=%%);aود%%"li18n_no_lt=ch _v5D9%2"htso1.pn vli id=8href=7 -17469i id31href36 -1747e-17448href32u-it64i id0c i id47/'v9/9%886nu-item-1742dhref6 href48href44/'v9/nu-item-1746" c=7/'v928href42 -174=7/'v9s:/'v9=a9%8=e-174=7/'v928nu-it64i id href=7 -174rdion-mehref41href2a i ids:/'v964i id=f. -174=e-17448href=7/'v9e" c%864i id hrefs:/'v9=%d8%a/9%8 hrefsb -174=a9%831hrefa9-174rdion-m8 9%86%d8%a/9%8afhref31/'v9/nu-it31href=7 -174=7/'v9s:/'v9=a9%8=e-174=7/'v928nu-ita9https:/'v9/9%86%."li18n_make_a_seleگذoo1.pn vli id42/'v928href44 -174=7/'v932 -174=7/'v9/9%846 -174a9https7 -174=7/'v9/9%846 -174em-1742dhref6 href48href44 -174=8/'v947 i id33i id=8href=f -174=e-17431/'v9/href=f -174=e-17448href=f -174=7/'v936ion-mehref41href47 i ida9https:/'v9/9%86% 9%8afhref32/'v9/9%846href47 i id4" c=7/'v9/nu-item-1742dhref6 href48href44 -17431href=7 -174=7/'v9s:/'v9=a9%8=e-174=7/'v928nu-ita9https:/'v9/9%86%."li18n_unavailه o1.pn vli id=8href=7 -17469i id31href36 -1747e-17448href32u-it64i id0c i id=7/'v9/9%846 -174em-1742dhref6 href48href44 -174=fhref31nu-it=fhref33-174=a9%831href33 https:/'v9/9%833/'v92a. i id=e-17448href=7/'v9e" c%864i id hrefs:/'v9=%d8%a/9%8 hrefsb -174=a9%831hrefa9-174rdion-m8 9%86%d8%a/9%8afhref31/'v9/nu-it31href=7 -174=7/'v9s:/'v9=a9%8=e-174=7/'v928nu-ita9https:/'v9/9%86%."}a">ت نمi/0d8اed 08/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear.ir/=tac هpv cla1'g/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear.ir/=tacjs>/i>n class="car/0d8اejs><1"l'>u_odiv><1"lf ( data._ی تv><1140"lgrid_gutta._ی تv><30e" hei"_sticky_sponsiv><1"lhei"_sticky_sponsi_tه tv><1"lhei"_sticky_sponsi_mobi://:"1"l'>u_ر سg_odiv><ا \ uu/:"1"lprdctfltr_'>u/:""lhei"_4تid9%tv><1"lh/papr_رopv><1"lh/papr_autool0dv><1"lh/papr_autoه مv><1"lh/papr_speed vl5000"lh/papr_nav/:""lh/papr_nav_h1'g<1"lh/papr_ot;too/:""lh/papr_doassvl1"lh/papr_anوteoo/:""lh/papr_anوteou< vl"lprodu1%dbfa-es><:"1"llass_8<1"llass_bornsi_f loiv><#888888"llass_bornsi=:"0"l؇ به_lgv><1170"lmfp><% of %total%"lmfp>img_erroiv>The ود <\r/ta'>u_erroiv>The d8%orea<\r/ta_clo8%v>_prev/:"Previousvl_n.pn vlN.pn " requeag-erroiv>Please i> ت نمi/0d8اed 08/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0d8%orear { #> ت رش?'g<=4.2's://pتامبر 2018/i>n class="car/0fSf/'يوتر است.دانl0includ/dijجl0embedت رش?'g<=5.1.1's://pتامبر 201880ndiv4%db%8ct/l1jQuery(papergr().زبy(ک گذo(){}![endif]-->p نD8%Atml>